Bölüm Tanıtımı               Dersler               Akademik Kadro               Bologna Bilgi Sistemi

g1_trk

Gayrimenkul (taşınmaz) geliştirme ile gayrimenkul yönetimi uzmanlık alanları; hızla gelişen yeni birer çalışma alanları veya meslek dalları olarak görülmektedir. Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü Lisans Programında öğrencilere; yeni ve dinamik bir alanda kariyer yapma olanağı sağlanmaktadır. Özellikle gayrimenkul ve varlık değerleme, işletme ve gayrimaddi varlık değerleme, gayrimenkul yatırımları ve finansmanı, arazi geliştirme, gayrimenkul proje geliştirme, proje değerleme, proje yönetimi ve denetimi, gayrimenkul ekonomisi, tesis, kaynak ve arazi yönetimi, kadastro, imar planlama, değer esaslı imar uygulamaları, arazi koruma, arazi kullanım planlaması ve toplulaştırma, kentsel gelişme, dönüşüm, yenileme ve koruma uygulamaları, arazi edinimi, kamulaştırma, yeniden iskan, gayrimenkul ve inşaat muhasebesi, gayrimenkullerin vergilendirilmesi, gayrimenkul-imar-inşaat-sözleşme hukuku, yapım ekonomisi ve yönetimi, proje ve maliyet analizleri, yapım hasarları ve kusurlarının analizi, afet, risk ve sigorta ile bilgi sistemleri gibi konularda eğitim ve araştırma yapma olanağı sunulmaktadır. Programda öğrencilere gayrimenkul ve varlıkları; malik, yatırımcı, finansçı, işletmeci, plancı, devlet ve kullanıcı gibi farklı kesimlerin bakış açıları ile inceleme ve strateji geliştirme becerilerinin kazandırılması temel hedef olarak benimsenmiştir.

Bölümün eğitim-öğretim ve araştırma öncelikleri ve konuları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Gayrimenkul ve varlık değerleme (ekspertiz),
  sustainable-real-estate-development
 • İşletme ve gayrimaddi varlık değerleme,
 • Tarihsel ve kültürel varlıkları değerleme,
 • Gayrimenkul ve varlık değerleme ve muhasebe standartları ve uygulamaları,
 • Gayrimenkul bilgi sistemleri ve değer haritalarının üretilmesi,
 • Arazi geliştirme, imar uygulamaları ve değer esaslı arazi düzenlenmesi,
 • Kentsel gelişme, dönüşüm, yenileme ve koruma politikaları ve uygulamaları,
 • Arsa üretimi, konut ekonomisi ve politikaları,
 • Kent ekonomisi ve kent yönetimi,
 • Gayrimenkul proje geliştirme ve proje değerleme,
 • Gayrimenkul proje yönetimi ve denetimi,
 • Kentsel ve kırsal altyapı yatırımları, proje geliştirme ve yönetimi,
 • Gayrimenkul ilkeleri ve yatırım analizleri,
 • Gayrimenkul yatırımları ve finansmanı,
 • Proje finansmanı yöntemleri ve uygulamaları,
 • Menkul kıymetleştirme ve gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçları,
 • Kredi dereceleme çalışmaları,
 • Gayrimenkul, imar, inşaat ve sözleşme hukuku ve uygulamaları,
 • Gayrimenkul yönetimi: tesis, kaynak ve arazi yönetimi,
 • Ticari ve özellikli gayrimenkullerin yönetimi: toplu yapı, site, kooperatif siteleri, ofis-rezidans, perakende, tatil köyü, sağlık-eğitim tesisleri, limanlar, sanayi bölgeleri ve idari yapıların yönetimleri,
 • Uluslararası tesis yönetimi standartları ve ulusal düzenlemelerin analizi,
 • Arazi ekonomisi, tasarruf sistemleri, politikaları ve ekonomik gelişme,
 • Arazi mülkiyeti, mülkiyet değişimi ve arazi edindirme yöntemleri ve kurumları,
 • Arazi kullanım planlaması ve arazi toplulaştırma uygulamaları,
 • Yatırım projeleri için arazi edinimi, kamulaştırma ve yeniden iskan politikaları ve uygulamaları: uluslararası standartlar ve ulusal düzenlemelerin analizi,
 • Yatırımların çevresel, ekonomik ve sosyal etki değerleme çalışmaları,
 • Kamu taşınmazları yönetimi ve özelleştirme uygulamaları,
 • Yerel ve bölgesel gelişme, havza sistem tasarımı ve yönetimi,
 • Korunan alanların yönetimi ve koruma politikaları,
 • Gayrimenkul pazarlama ve pazarlama yönetimi,
 • Gayrimenkul pazarlama, yatırım ve satış danışmanlığı,
 • Yabancıların gayrimenkul yatırımları ve uluslararası gayrimenkul piyasaları,
 • Gayrimenkul ve inşaat şirketlerinin kurumsallaşması, yatırım ortaklıkları ve fonları,
 • Gayrimenkullerin vergilendirilmesi ile ekonomik ve mali suçların araştırılması,
 • Gayrimenkul ve inşaat muhasebesi ve uygulamaları,
 • İnşaat malzemeleri, yapım projelerinin analizi, mevcut yapı ve proje karşılaştırmaları,
 • Yapım ekonomisi, maliyet etüdleri, inşaat ilerleme seviyesi analizleri, yapımda maliyet yönetimi ile yapım hataları ve kusurları,
 • Sürdürülebilir tasarım ve uygulamaları, binaların sertifikalandırılması ve sertifikalı binaların maliyetleri ile değerlerinin analizleri,
 • Yapı-yer etkileşimi ile yerleşilebilirlik analizleri,
 • Risk yönetimi ve gayrimenkul ve inşaat sigortaları,
 • Gayrimenkul ve inşaat sektöründen sorun çözümleme ve arabuluculuk işlemleri,
 • İş ve meslek etiği ve çalışma alanlarına yönelik standartların analizi ve entegrasyonu.

commercial-real-estate-development-predictors-of-commercial-real-estate-development-299x200

Ankara Üniversitesi, gayrimenkul geliştirme ile ilgili konulardaki bilgi birikimini gayrimenkul sektöründe fiilen çalışan profesyoneller ve uzmanlarla paylaşmak ve gayrimenkul geliştirme, değerleme, proje yönetimi ve denetimi, gayrimenkul yatırımları, finansmanı ve gayrimenkul yönetimi konularında araştırma ve insan kaynakları kapasitesini güçlendirmek için bu lisans programını açmıştır. Lisans programı, gayrimenkul bilimlerini uzmanlık alanı olarak seçen, kapsamlı ve çok yönlü eğitim almış sektör liderleri ve araştırmacıları yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Temel Alan Raporları’nda belirtildiği üzere, Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü 34 kodlu İşletme ve Yönetim Bilimleri Temel Alanı’nda yer almaktadır. Dolayısıyla Ankara Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü mezunları hem gayrimenkul geliştirme, değerleme, gayrimenkul yatırımları ve finansmanı, proje geliştirme ve yönetimi ile gayrimenkul yönetimi alanlarında derinlemesine uzmanlık bilgisi edinecekler, hem de  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunları ile denkliğe sahip lisans diploması alacaklardır.

Ankara Üniversitesi’nde Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü Lisans Programında eğitim alanlar, kendilerine gayrimenkul sektörünü anlama ve kamu ve özel sektörde kariyer planlama konusunda zaman tanımış olmaktadırlar. Lisans programı, gayrimenkul ve inşaat sektörlerini ayrıntılı olarak anlamaya, derinlemesine uzmanlık bilgisi geliştirilmesine ve proje çalışmaları ile yaz dönemi stajları sayesinde öğrencilerin çalışma deneyimi kazanmalarına da olanak sağlamaktadır. Teorik bilgi ve sektör deneyimi arasındaki bağlantı programların temel önceliğidir. Öğrenciler gerçek dünyadan örnek olaylar ve projeler üzerinde akademik kadro ile birlikte çalışarak gayrimenkul ilkeleri, geliştirme, değerleme, proje geliştirme, finansman ve yönetim süreçlerini anlamaya ve gerçeklere dayalı çözümlere ulaşmaya çalışmaktadırlar. Dördüncü yarıyılın sonunda yaz döneminde gerçekleştirilecek staj ve işbaşı eğitimi yapma olanağı ile öğrencilere projelerde bursiyer olarak çalışma, sınıfta öğrenilenleri gerçek dünya deneyimi ile bütünleştirme ve sektör profesyonellerinden öğrenme fırsatını da sunmaktadır.

Resim1