Bölüm Tanıtımı               Dersler               Akademik Kadro               Staj

g1_trk

Gayrimenkul (taşınmaz) geliştirme ile gayrimenkul yönetimi uzmanlık alanları; hızla gelişen yeni birer çalışma alanları veya meslek dalları olarak görülmektedir. Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü Lisans Programında öğrencilere; yeni ve dinamik bir alanda kariyer yapma olanağı sağlanmaktadır. Özellikle gayrimenkul ve varlık değerleme, işletme ve gayrimaddi varlık değerleme, gayrimenkul yatırımları ve finansmanı, arazi geliştirme, gayrimenkul proje geliştirme, proje değerleme, proje yönetimi ve denetimi, gayrimenkul ekonomisi, tesis, kaynak ve arazi yönetimi, kadastro, imar planlama, değer esaslı imar uygulamaları, arazi koruma, arazi kullanım planlaması ve toplulaştırma, kentsel gelişme, dönüşüm, yenileme ve koruma uygulamaları, arazi edinimi, kamulaştırma, yeniden iskan, gayrimenkul ve inşaat muhasebesi, gayrimenkullerin vergilendirilmesi, gayrimenkul-imar-inşaat-sözleşme hukuku, yapım ekonomisi ve yönetimi, proje ve maliyet analizleri, yapım hasarları ve kusurlarının analizi, afet, risk ve sigorta ile bilgi sistemleri gibi konularda eğitim ve araştırma yapma olanağı sunulmaktadır. Programda öğrencilere gayrimenkul ve varlıkları; malik, yatırımcı, finansçı, işletmeci, plancı, devlet ve kullanıcı gibi farklı kesimlerin bakış açıları ile inceleme ve strateji geliştirme becerilerinin kazandırılması temel hedef olarak benimsenmiştir.

Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi programı ile ilgili Bologna Bilgi Sistemi sayfası için tıklayınız.

Bölümün eğitim-öğretim ve araştırma öncelikleri ve konuları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Gayrimenkul ve varlık değerleme (ekspertiz),
  sustainable-real-estate-development
 • İşletme ve gayrimaddi varlık değerleme,
 • Tarihsel ve kültürel varlıkları değerleme,
 • Gayrimenkul ve varlık değerleme ve muhasebe standartları ve uygulamaları,
 • Gayrimenkul bilgi sistemleri ve değer haritalarının üretilmesi,
 • Arazi geliştirme, imar uygulamaları ve değer esaslı arazi düzenlenmesi,
 • Kentsel gelişme, dönüşüm, yenileme ve koruma politikaları ve uygulamaları,
 • Arsa üretimi, konut ekonomisi ve politikaları,
 • Kent ekonomisi ve kent yönetimi,
 • Gayrimenkul proje geliştirme ve proje değerleme,
 • Gayrimenkul proje yönetimi ve denetimi,
 • Kentsel ve kırsal altyapı yatırımları, proje geliştirme ve yönetimi,
 • Gayrimenkul ilkeleri ve yatırım analizleri,
 • Gayrimenkul yatırımları ve finansmanı,
 • Proje finansmanı yöntemleri ve uygulamaları,
 • Menkul kıymetleştirme ve gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçları,
 • Kredi dereceleme çalışmaları,
 • Gayrimenkul, imar, inşaat ve sözleşme hukuku ve uygulamaları,
 • Gayrimenkul yönetimi: tesis, kaynak ve arazi yönetimi,
 • Ticari ve özellikli gayrimenkullerin yönetimi: toplu yapı, site, kooperatif siteleri, ofis-rezidans, perakende, tatil köyü, sağlık-eğitim tesisleri, limanlar, sanayi bölgeleri ve idari yapıların yönetimleri,
 • Uluslararası tesis yönetimi standartları ve ulusal düzenlemelerin analizi,
 • Arazi ekonomisi, tasarruf sistemleri, politikaları ve ekonomik gelişme,
 • Arazi mülkiyeti, mülkiyet değişimi ve arazi edindirme yöntemleri ve kurumları,
 • Arazi kullanım planlaması ve arazi toplulaştırma uygulamaları,
 • Yatırım projeleri için arazi edinimi, kamulaştırma ve yeniden iskan politikaları ve uygulamaları: uluslararası standartlar ve ulusal düzenlemelerin analizi,
 • Yatırımların çevresel, ekonomik ve sosyal etki değerleme çalışmaları,
 • Kamu taşınmazları yönetimi ve özelleştirme uygulamaları,
 • Yerel ve bölgesel gelişme, havza sistem tasarımı ve yönetimi,
 • Korunan alanların yönetimi ve koruma politikaları,
 • Gayrimenkul pazarlama ve pazarlama yönetimi,
 • Gayrimenkul pazarlama, yatırım ve satış danışmanlığı,
 • Yabancıların gayrimenkul yatırımları ve uluslararası gayrimenkul piyasaları,
 • Gayrimenkul ve inşaat şirketlerinin kurumsallaşması, yatırım ortaklıkları ve fonları,
 • Gayrimenkullerin vergilendirilmesi ile ekonomik ve mali suçların araştırılması,
 • Gayrimenkul ve inşaat muhasebesi ve uygulamaları,
 • İnşaat malzemeleri, yapım projelerinin analizi, mevcut yapı ve proje karşılaştırmaları,
 • Yapım ekonomisi, maliyet etüdleri, inşaat ilerleme seviyesi analizleri, yapımda maliyet yönetimi ile yapım hataları ve kusurları,
 • Sürdürülebilir tasarım ve uygulamaları, binaların sertifikalandırılması ve sertifikalı binaların maliyetleri ile değerlerinin analizleri,
 • Yapı-yer etkileşimi ile yerleşilebilirlik analizleri,
 • Risk yönetimi ve gayrimenkul ve inşaat sigortaları,
 • Gayrimenkul ve inşaat sektöründen sorun çözümleme ve arabuluculuk işlemleri,
 • İş ve meslek etiği ve çalışma alanlarına yönelik standartların analizi ve entegrasyonu.

commercial-real-estate-development-predictors-of-commercial-real-estate-development-299x200

Ankara Üniversitesi, gayrimenkul geliştirme ile ilgili konulardaki bilgi birikimini gayrimenkul sektöründe fiilen çalışan profesyoneller ve uzmanlarla paylaşmak ve gayrimenkul geliştirme, değerleme, proje yönetimi ve denetimi, gayrimenkul yatırımları, finansmanı ve gayrimenkul yönetimi konularında araştırma ve insan kaynakları kapasitesini güçlendirmek için bu lisans programını açmıştır. Lisans programı, gayrimenkul bilimlerini uzmanlık alanı olarak seçen, kapsamlı ve çok yönlü eğitim almış sektör liderleri ve araştırmacıları yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Temel Alan Raporları’nda belirtildiği üzere, Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü 34 kodlu İşletme ve Yönetim Bilimleri Temel Alanı’nda yer almaktadır. Dolayısıyla Ankara Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü mezunları hem gayrimenkul geliştirme, değerleme, gayrimenkul yatırımları ve finansmanı, proje geliştirme ve yönetimi ile gayrimenkul yönetimi alanlarında derinlemesine uzmanlık bilgisi edinecekler, hem de  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunları ile denkliğe sahip lisans diploması alacaklardır.

Ankara Üniversitesi’nde Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü Lisans Programında eğitim alanlar, kendilerine gayrimenkul sektörünü anlama ve kamu ve özel sektörde kariyer planlama konusunda zaman tanımış olmaktadırlar. Lisans programı, gayrimenkul ve inşaat sektörlerini ayrıntılı olarak anlamaya, derinlemesine uzmanlık bilgisi geliştirilmesine ve proje çalışmaları ile yaz dönemi stajları sayesinde öğrencilerin çalışma deneyimi kazanmalarına da olanak sağlamaktadır. Teorik bilgi ve sektör deneyimi arasındaki bağlantı programların temel önceliğidir. Öğrenciler gerçek dünyadan örnek olaylar ve projeler üzerinde akademik kadro ile birlikte çalışarak gayrimenkul ilkeleri, geliştirme, değerleme, proje geliştirme, finansman ve yönetim süreçlerini anlamaya ve gerçeklere dayalı çözümlere ulaşmaya çalışmaktadırlar. Dördüncü yarıyılın sonunda yaz döneminde gerçekleştirilecek staj ve işbaşı eğitimi yapma olanağı ile öğrencilere projelerde bursiyer olarak çalışma, sınıfta öğrenilenleri gerçek dünya deneyimi ile bütünleştirme ve sektör profesyonellerinden öğrenme fırsatını da sunmaktadır.

Ülke ekonomisi ve özellikle para ve sermaye piyasaları ile yurtiçi ve yabancı ülkelerde gayrimenkul ve inşaat sektörlerinin gereksinim duyduğu yeni meslek dallarından biri de Gayrimenkul Geliştirme Uzmanlığı ile artan ticari gayrimenkul yatırımları, toplu yapılar (site), idare, üretim, eğitim ve sağlık yapıları nedeni ile Gayrimenkul Yönetimi Uzmanlığı olarak tanımlanmaktadır. Günümüzün büyük kentlerinde gündeme gelen kentsel dönüşüm, yenileme ve koruma projelerinin geliştirilmesi, değerlemesi ve proje yönetimi yanında ticari gayrimenkul projelerinin geliştirilmesi ve yönetimi ile tamamlanan projelerin pazarlaması veya işletme modellerinin geliştirilmesi, sayılan iki önemli meslek disiplininin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Küreselleşme ve kentsel gelişime bağlı olarak gayrimenkul ve buna dayalı yatırımlara olan ilgi artmakta ve başta kentsel alanlarda imar uygulaması, konut ve ofis binalarında bağımsız bölüm değerinin tespiti ve kırsal alanlarda da arazi toplulaştırma, emlak vergisi ve kamulaştırma bedelleri gibi amaçlarla her yıl çok sayıda taşınmaz, sınırlı ayni hak ve projenin değerlemesinin yapılması gerekmektedir. Buna hanelerin konut kredisi talepleri, altyapı projeleri ve gayrimenkul projelerinin finansmanı, kamu işletmeleri, özel kuruluşlar ve özellikle finansal kurumların bilânçolarında kayıtlı olan varlıkların değerlemesi, rehinli taşınmazlar karşılık gösterilerek yapılacak ikincil piyasa işlemleri (sekuritizasyon) ile yargı organlarına gayrimenkul ve inşaat sektörlerine ilişkin olarak ulaşan çok sayıda anlaşmazlığa çözüm bulunması da eklenince mesleğin çalışma veya istihdam alanların çok geniş olduğu ortaya çıkmaktadır.

Resim1

Bölümümüz lisans ve lisansüstü programlarından mezun olanların kamu ve özel kesimde çok geniş iş alanları bulunmaktadır. Lisans ve lisansüstü program mezunlarının Lisanslı Değerleme Uzmanı, Konut Değerleme Uzmanı, Varlık Değerleme Uzmanı, Kredi Dereceleme Uzmanı gibi unvanlarla özel sektörde ofis açmaları ve iş geliştirmeleri mümkün olacaktır. Değerleme, gayrimenkul yatırım danışmanı ve müşavirlik ofisleri kurmaları ve çalışmaları yanında mezunlar başta yerel yönetimler olmak üzere, banka ve diğer finansal kurumlar, kamu kurumlarının inşaat, emlak ve kamulaştırma birimleri, toplu konut idaresi, değerleme kurumları, kentsel dönüşüm, yenileme ve koruma şirketleri, gayrimenkul yatırım ortaklıkları gibi birçok kamu ve özel kuruluşta iş olanakları bulunmaktadır.  Türkiye dışında Merkezi ve Doğu Avrupa Ülkeleri, Orta Asya, Orta Doğu, Asya ve Afrika Ülkeleri gibi bütün gelişmekte olan ülkelerde gayrimenkul piyasalarının geliştirilmesi ve düzenlenmesi konularına şiddetli gereksinim bulunmakta ve hatta bu ülkelerde gelişme; esasen mülkiyet hakkının düzenlenmesi, kırsal ve kentsel gayrimenkul piyasalarının geliştirilmesi, para ve sermaye piyasaları etkileşiminin sağlanması ve sürdürülebilirlik hedefine uygun geliştirme çalışmalarının yapılmasına bağlı bulunmaktadır. Bunlara ilave olarak ülkemizde başta konut finansman sistemi (mortgage) olmak üzere kamulaştırma, bilirkişilik, imar ve vergileme gibi alanlara yönelik yasal düzenlemelerde mezunlarımızın görev ve yetkileri özel olarak tanımlanmaktadır.

Bölümün mezunları hem gayrimenkul geliştirme, değerleme, gayrimenkul yatırımları ve finansmanı, proje geliştirme ve yönetimi, hem de gayrimenkul yönetimi, gayrimenkul ekonomisi, gayrimenkul-imar-inşaat-sözleşme hukuku, vergileme, bilgi sistemleri, yatırım projeleri için arazi edinimi ve varlık ve portföy yönetimi gibi temel alanlarda derinlemesine uzmanlık bilgisi edinmektedirler. Bu kurgu ve “disiplinlerarası” düşünce içinde, Ankara Üniversitesi birikimi ve gerçek dünyanın ihtiyaçlarına göre tanımlanan bölüm lisans ve lisansüstü programlarının; sadece ismi ile değil aynı zamanda konuya yaklaşım, ders ve içerikleri, derslerin işlenişi, uygulama çalışmaları, yoğun yaz dönemi ve iş başı eğitimleri ile de ülkemizde kendi alanında ilk ve tek akademik birim olma özelliğini uzun süre koruyabilecektir.

Sayılan çalışma alanlarının fazlalığı ve çeşitliğinden bölüm mezunlarının iş bulma ve çalışma konusunda zorluk çekmeyecekleri ve hatta eğitimlerini tamlamadan kolaylıkla iş bulmalarının mümkün olacağı açıktır. Belirtilen konu ve çalışma alanlarına ilgi duyan, yetenekli ve takım çalışmasına yatkın öğrencilerin Bölümümüzü seçmeleri, kariyerlerine benzer fakültelere oranla önemli bir fark katmalarına imkan verecektir.