Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü Lisans Programı mezunlarının; kamu ve özel kurumlarda çok geniş iş, çalışma ve kariyer geliştirme olanağı bulunmaktadır. Bölüm lisans ve lisansüstü programlarının mezunların; doğrudan Lisanslı Değerleme Uzmanı, Konut Değerleme Uzmanı, Varlık Değerleme Uzmanı, Kredi Dereceleme Uzmanı ve Gayrimenkul ve Varlık Yönetimi Uzmanı gibi unvanlarla özel sektörde iş kurmaları ve geliştirme olanağına sahiptirler. Mezunlarımızın değerleme ve gayrimenkul yönetimi işletmeleri kurmalarının yanında gayrimenkul yatırım danışmanı ve müşavirlik ofisleri kurmaları, bankalar, gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve yatırım fonları gibi özel kurumlar yanında bütün kamu kurumlarının gayrimenkul, inşaat, kamulaştırma, imar ve şehircilik ve mali hizmetler gibi birimlerinde kariyer yapmaları, denetim elemanı olarak görev almaları ile yönetici olarak çalışma olanakları bulunmaktadır. Lisans programının mezunlarının, belirtilen bütün alanlarda kamu ve özel kurumlarda sorun çözümleme yanında takım çalışması yapmaları ve adeta liderlik görevini üstlenmelerine yönelik bilgi ve beceri geliştirilmesi, lisans ve lisansüstü programların temel önceliklerinden biridir. Diğer yandan Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü Lisans Programından mezun olanlarının, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Lisans Programları mezunları ile denkliğe sahip olmaları nedeni ile özel sektörde çalışma olanakları yanından kamu kurumlarında da geniş iş olanaklarının olduğu vurgulanmalıdır.

RICSIVSC

Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü, dünyanın gayrimenkul ve varlık değerleme standartları alanında tepe örgütü olan Uluslararası Değerleme Standartları Konseyi (International Valuation Standards Council – IVSC)’ne üye olmuş ve dünyada değerleme alanındaki gelişmeleri hızla ülkemize taşınması ve eğitim-öğretim programları ile araştırmalarına entegre edilmesine olanak sağlanmıştır. Eğitim programlarının denklik sorunlarının ortadan kaldırılması ve uluslararasılaşma için dünyanın gayrimenkul ve varlık değerleme, çevre ve yapım yönetimi alanındaki tepe meslek, eğitim ve akreditasyon kurumu olan Lisanslı Değerleme Uzmanları Kraliyet Kurumu (Royal Institution of Chartered Surveyors – RICS) tarafından akredite edilmiş olup, bu yolla mezunlarımızın dünyanın 180 ülkesinde başka yeterlilik koşulu aranmaksızın çalışma ve iş bulmalarının önü açılmıştır. Programların tesis, kaynak ve arazi yönetimi alanındaki uluslararası yeterliliği ve kabul edilebilirliği için Uluslararası Tesis Yönetimi Birliği (International Facility Management Association – IFMA). Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü; Uluslararası Etik Standartlar Koalisyonu (The International Ethics Standards (IES) Coalition) akademik destekleyici kurumu ve Uluslararası Gayrimenkul Federasyonu (International Real Estate Federation – FIABCI) üyesi olmuştur. Bölüm, alanında faaliyette bulunan bütün ulusal ve uluslararası örgütlerle güçlü işbirliği içinde olmak ve uluslararası akreditasyonları güçlendirerek sürdürmek eğiliminde olup, mezunlarımızın da doğrudan uluslararası meslek örgütlerine üyeliğini teşvik ederek profesyonelliği en üst düzeye çıkartmayı hedeflemektedir.

Türkiye’de başta konut finansman sistemi (mortgage) olmak üzere kamulaştırma, bilirkişilik, imar, vergileme ile para ve sermaye piyasaları gibi alanlara yönelik yasal düzenlemelerde mezunlarımızın görev ve yetkilerinin özel olarak tanımlanmasına gereksinim bulunmaktadır. Bunlardan 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu ile mezunlarımızın gayrimenkul ve varlıkların değerleme, geliştirme, yönetimi, kullanımı, tasarrufu ile ilgili bütün adli ve idari davalarda bilirkişi olarak görev almaları zorunluluğu getirilmiştir. Benzer düzenlemelerin tapu, kadastro, imar, vergi, icra ve iflas başta olmak üzere bütün düzenlemelerde de yapılması gerekmektedir. TC Cumhurbaşkanlığı Hükümeti’nin 3 Ağustos 2018 tarihinde ilan edilen Yüz Günlük Eylem Planında “taşınmaz değerleme sisteminin kurulması” ve gayrimenkule ilişkin birçok yapılanma önceliğinin tespit ve ilan edildiğine dikkat edilmelidir.

Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü’nün Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Milli Emlak Genel Müdürlüğü, İller Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü, Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü, Türkiye Belediyeler Birliği, Belediyeler, Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Diğer Finansal Kurumlar, Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Derneği, Organize Sanayi Bölgeleri Müdürlükleri ve diğer kamu ve özel kurumlarla eğitim – araştırma ve uygulama işbirliği anlaşmaları yapılmıştır.

Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü ile Almanya’da Regensburg Üniversitesi Gayrimenkul Yönetimi Bölümü, Dresden Teknik Üniversitesi Gayrimenkul Yönetimi Bölümü, Dresden Leibniz Enstitüsü, Hannover Leibniz Üniversitesi Gayrimenkul Yönetimi Bölümü, İngiltere’de Kraliyet Tarım Üniversitesi Gayrimenkul ve Arazi Yönetimi Fakültesi, Rusya Federasyonu Finans Üniversitesi Gayrimenkul Bölümü ile işbirliği, öğrenci değişim ve uygulama anlaşmaları yapılmıştır. Halen Avrupa ülkelerinde üç yeni üniversite ile öğrenci değişimi ve staj programları geliştirme ve ortak lisans ve lisansüstü program geliştirme konularında yoğun çalışma yapılmaktadır.

AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business) dünyada 56 farklı ülkede yerleşik 874 eğitim kurumunun akredite olduğu, işletme ve muhasebe programlarını içeren en eski, küresel akreditasyon kurumudur. Fakültemizin de Mart 2020 itibariyle resmi olarak AACSB üyeliği başlamış ve başta gayrimenkul yatırımları ve finansmanı olmak üzere ilgili dallarda, üçüncü uluslararası akreditasyon süreci öncesindeki önemli aşamalardan ilki tamamlanmıştır.

 AACSB akreditasyonu temelde 15 farklı standardı içermektedir. Söz konusu standartlar şu şekilde sıralanmaktadır:

 • Stratejik Yönetim ve Yenilik
 1. Misyon, Etki ve Yenilik
 2. Fikri Katkılar ve Misyonla Uyum
 3. Mali Stratejiler ve Kaynak Tahsisi
 • Katılımcılar: Öğrenciler, öğretim üyeleri ve profesyonel kadrolar
 1. Öğrenci Kabul, İlerleme ve Kariyer Gelişimi
 2. Fakülte Yeterliliği ve Uygulanma
 3. Fakülte Yönetimi ve Destek
 4. Profesyonel Personel Yeterliliği ve Uygulanma
 • Öğrenme ve Öğretme
 1. Müfredat Yönetimi ve Öğrenim Güvencesi
 2. Müfredat İçeriği
 3. Öğrenci Fakülte Etkileşimleri
 4. Lisans Eğitim Seviyesi, Yapısı ve Denkliği
 5. Öğretim Verimliliği
 • Akademik ve Profesyonel Katılım
 1. Öğrenci, Akademik ve Profesyonel Katılım
 2. Yönetici Eğitimi
 3. Fakülte Nitelikleri ve Katılım

Gayrimenkul, varlık, işletme ve gayrimaddi varlık değerleme, muhasebe (veya finansal raporlama), gayrimenkul ölçüm ve yönetimi gibi alanlarda hızla uluslararası standartların geliştirildiği görülmektedir. Bölümün lisans ve lisansüstü eğitim – öğretim programlarına anılan bütün standartlar entegre edilmiş ve aynı zamanda Bölümümüz önce IVSC’ne akademik üye olmuş ve FIABCI ve TEGoVA gibi meslek örgütleri ile işbirliği tesis edilmiştir. Bunların da ötesinde Bölüm Lisans ve Lisansüstü Programlarının RICS tarafından akreditasyonu tamamlanarak mezunların ulusal düzeyin ötesinde yabancı ülkeler ve uluslararası kurumlarda iş bulabilecek formasyona sahip olmalarına imkan verilmiştir. Bölümümüz lisans ve lisansüstü programlarında IVSC ve RICS standartlarına ilave olarak Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB/IFRS), Uluslararası Gayrimenkul Ölçüm Standartları (IPMS) ve uluslararası tesis yönetimi standartları (IFMA) da ilave edilerek mezunlarımızın profesyonelliğinin en üst düzeyde tutulması sağlanmaktadır. Halen IFMA ile işbirliği ve akreditasyon görüşmeleri sürdürülmekte olup, 2019 yılı itibariyle Avrupa Tesis Yönetim Ağı (EuroFM) üyeliğine kabul edilmiştir. Değişen dünyada hızla gelişen yeni bilgi, standart ve uygulamaların her yıl sürekli olarak Bölümümüz lisans ve lisansüstü programlarına entegre edilmesine özen gösterilmektedir.

Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Harun TANRIVERMİŞ

E-posta: tanrivermis@ankara.edu.tr